Informácie o spracúvaní osobných
údajov
 
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a
zodpovednej osoby
 
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Mí-JO Import s.r.o., so sídlom, 46557172
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Presov (ďalej len „MI-JO Import s.r.o. “),
ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu
Miroslava Stalmacha mailová adresa miroslav.stalmach@gmail.com telefónne číslo
0915 947 385
 
2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé
účely:
 
a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií
a riešenie poistných udalostí
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu
a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-
mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo
účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Mí-JO Import s.r.o., (ii) na
účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom
tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných
udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené
zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti ak nie, vymažte .
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru
prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6
ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok
6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
 
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o.je (i) v prípade nákupu tovaru
prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí
nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v
prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Mí-JO
Import s.r.o.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
● spoločnosť Mí-JO Import s.r.o.., so sídlom Prostejovska 20 Presov ,
IČO46557172:, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Presov I, Oddiel
Sro, Vložka číslo 25624/P ako sprostredkovateľ,
 
● kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru
zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 
● servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v
spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním
reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 
● orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo
sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti
Mí-JO Import s.r.o.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia
záručnej lehoty na dodaný tovar.
 
b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu
nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o. je nevyhnutné na
základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú
spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
 
c. Nezáväzná objednávka tovaru
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné
osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a
údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o. je nevyhnutné na
základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
● spoločnosť Mí-JO Import s.r.o.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do
uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
 
d. Registrácia a prevádzka e-shopu
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o.spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné
osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história
objednávok.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o.je nevyhnutné na
zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
● Inet, s.r.o. Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica
 
MI:SU Design s.r.o. Volgogradská 6/B, 08001 Prešov
 
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
 
e. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej
podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová
adresa, adresa, história objednávok
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie
podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov
prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
● spoločnosť Mí-JO Import s.r.o.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.
 
f. Riešenie sťažností zákazníkov
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné
osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým
spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o. je nevyhnutné na
vyriešenie sťažnosti zákazníka.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
 
g. Súťaže na Facebooku
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom
Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza
aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o. je nevyhnutné na
účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
 
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a
priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude
osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov
(https://www.facebook.com/policy.php).
 
h. Poskytovanie podpory cez Facebook
 
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook,
spoločnosť Mí-JO Import s.r.o.bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom
profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
 
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a
právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o. je
nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
 
Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto
spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných
údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej
zákazníkov.
 
i. Uplatňovanie nárokov spoločnosti Mí-JO Import s.r.o.
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Mí-JO
Import s.r.o.nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje
uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o.
údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Mí-JO Import s.r.o. údaje uvedené v záznamoch o
krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným
uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Mí-JO Import s.r.o.
 
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym
základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných
údajov spoločnosťou Mí-JO Import s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov
spoločnosti Mí-JO Import s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti Mí-JO Import s.r.o. je
pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči
spoločnosti Mí-JO Import s.r.o.
 
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
● súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní
poradcovia ako prevádzkovatelia.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty
počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Mí-JO Import s.r.o. uplatňované nároky alebo počas
ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
 
j. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Mí-JO Import s.r.o.
 
Spoločnosť Mí-JO Import s.r.o.spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely
plnenia zákonných povinností spoločnosti Mí-JO Import s.r.o.
 
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o
účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane
spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou
Mí-JO Import s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Mí-JO
Import s.r.o.
 
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
● daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
 
3. Práva dotknutej osoby
 
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach
ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
 
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii)
na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať
proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním
spoločnosti Mí-JO Import s.r.o.
 
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska
zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
 
d). Príslušné právne predpisy
 
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane
osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne
predpisy.